Polityka prywatności i plików cookies

Cześć!

Jeżeli zaglądasz na tę stronę to pewnie jesteś zainteresowany ochroną swoich danych osobowych. Dbam o prywatność i bezpieczeństwo moich Czytelników i Klientów, dlatego poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz istotnych funkcji i mechanizmów związanych z korzystaniem z serwisu monamag.pl, a także dokonywaniem zakupów na jego stronach.

Administratorem bloga monamag.pl jest Monika Wasiukiewicz, zamieszkała w Polsce.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności w każdej chwili możesz skontaktować z MonaMag, wysyłając maila na adres: monika@monamag.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY, JAKIMI SIĘ KIERUJĘ:
nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych oraz adresowych użytkowników, klientów czy czytelników mojego bloga.

Wszystkie informacje przekazywane na blogu mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępuję one porady lekarskiej i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczącej stanu zdrowia.

Autor bloga monamag.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.  Klientów i czytelników obowiązuje aktualna polityka dostępna na blogu pod linkiem- https://monamag.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas i przygotowałam skróconą wersję najważniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności. Pełną treść Polityki Prywatności i plików cookies znajdziesz poniżej.

 1. Monamag przetwarza Twoje dane osobowe, które jej przekazujesz komentując na blogu, zapisując się do newslettera, kontaktując się mailowo, wchodząc w interakcje za pośrednictwem mediów społecznościowych, dokonując zakupów w serwisie. Twoje dane pozostają poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez twojej wyraźnej zgody.
 2. Monamag może mieć dostęp do Twoich danych w zależności od celu w jakim je przekazujesz. Osoby udostępniające dane osobowe za pomocą serwisu Monamag wyrażają zgodę na ich przetwarzanie. Podczas korzystania z serwisu monamag.pl może pojawić się prośba o podanie pewnych danych osobowych za pomocą formularza bądź w inny sposób. Rodzaj danych zawartych w formularzu zależy od usługi. Monamag wymaga tylko tych danych, które są niezbędne. Najczęściej są to takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny. Zakres gromadzonych danych w odniesieniu do każdego celu przetwarzania został wskazany w dalszej części tej polityki. (Komentarze pozostawione na blogu monamag.pl są przechowywane na hostingu firmy OVH, która dba o bezpieczeństwo tych danych osobowych.)
 3. Monamag korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które mogą zbierać informacje na temat przybliżonej lokalizacji, urządzenia, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, z których korzystasz, płci, przedziału wiekowego, zainteresowań, czasu spędzanego na stronie monamag.pl, przejść pomiędzy poszczególnymi witrynami, kliknięć w poszczególne linki, i innych działań podejmowanych w ramach strony monamag.pl. Informacje te nie są przez Monamag zestawiane z Twoimi danymi osobowymi i nie pozwalają na Twoją identyfikację.
 4. Monamag zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, co może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak: Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Skype.
 5. Monamag powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Monamag korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram w celu kierowania do Ciebie kampanii reklamowych. Reklamy mogą być spersonalizowane w takim znaczeniu, że decyzja o wyświetleniu Tobie określonej reklamy zostanie podjęta automatycznie przez algorytm serwisu Facebook w zależności od zdefiniowanych przez Monamag ustawień. Ustawienia te mogą wiązać się z pewnymi informacjami na Twój temat, takimi jak zainteresowania, wiek, działania podejmowane uprzednio na stronie monamag.pl. Informacje te jednak nie pozwalają Monamag na Twoją identyfikację.
 7. Korzystając ze strony internetowej Monamag z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
 8. W ramach zawartości strony Monamag mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Monamag nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 9. Strona monamag.pl przechowywana jest na serwerach lokalnych, który generuje logi, w których przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.
 10. Monamag zapewnia Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Monamag, Monika Wasiukiewicz zamieszkała w Polsce (dalej „Administrator”).
 2. Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: monika@monamag.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji usług świadczonych przez Administratora (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  b) informowania Państwa o nowościach i promocjach Administratora (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej).
  Cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca). 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ewentualny dłuższy czas przechowywania danych, w adekwatnym zakresie, może wynikać z okresu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. 
 6. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich związku z korzystaniem z narzędzi, takich jak Google LLC, 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych. 
 7. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  a)
  mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  b) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;
  c) w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Państwa informował; kiedy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  d) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  e) administrator przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  f) jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, możecie Państwo także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich Administrator nie będzie mógł świadczyć na Państwa rzecz usług ani się z Państwem skontaktować.  

BEZPIECZEŃSTWO
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty: 

 • dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 • kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych, 
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane, 
 • podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym – jeżeli zamawiasz produkt fizyczny, obsługą logistyczną zamówienia zajmuje się podmiot zewnętrzny, który przetwarza Twoje dane osobowe, 
 • firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe, 
 • Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe. 
 • Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. 
 • Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług:
   OVH Sp. z. o. o. ul. Swobodna 1, Wrocław, Polska (firma hostingowa) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej
  – WordPress system zarządzania treścią oraz oprogramowanie pozwalające na prowadzenie serwisu www, a także jego aktualizację i rozbudowę
  – dostawca newslettera 

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH 

Komentarze
Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. 

Social media
Obserwując profilowe społecznościowe MonaMag, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. powodujesz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

Newsletter
Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje imię oraz adres email za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz rezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z namiPomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera. 

Kontakt
Kontaktując się z MonaMag za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, a w szczególności swój adres e-mail oraz imię. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z kontaktu.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Pliki „cookies” są stosowane do:
– przechowywania identyfikatora sesji użytkownika
– zapamiętywania zalogowanego użytkownika na okres 30 dni (w przypadku gdy użytkownik wyrazi taką chęć zaznaczając checkbox „zapamiętaj mnie” przy logowaniu)

Cookies podmiotów trzecich
Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.


Google Analytics
Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Narzędzia społecznościowe
Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, LinkedIN, WhatsApp, Skype.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebookhttps://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Pinterestpolicy.pinterest.com/privacy-policy
Twitterhttps://twitter.com/en/privacy
Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=pl
WhatsApphttps://www.whatsapp.com/privacy/?lang=pl
Skypehttps://support.skype.com/pl/skype/all/privacy-security/privacy-settings/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

 

[instagram-feed]